Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό ομορφιάς Star & Mr GS Hellas


H υποβολή της αίτησης συμμετοχής και η αποδοχή των παρόντων όρων, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, προσφορά θέσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η Εταιρεία Παραγωγής μπορεί (ή και όχι) να σας καλέσει σε οντισιόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι αποφάσεις της Εταιρείας Παραγωγής είναι σε κάθε περίπτωση τελικές, επαφίονται στη διακριτική της ευχέρεια και αποδεχόμενες τους παρόντες όρους, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα κάθε απόφαση της Παραγωγού σχετικά με το Διαγωνισμό, μη δυνάμενες να τις αμφισβητήσετε με οποιοδήποτε (νομικό ή άλλο) τρόπο. Η αίτηση συμμετοχής που συμπληρώνω αποτελεί την εκδήλωση του ενδιαφέροντος μου για τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό, με τον τίτλο «STAR&MRGSHELLAS», το οποίο έχει αναλάβει να παράγει στην Ελλάδα ,η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με διακριτικό τίτλο GS MODEL MANAGEMENT. Έχοντας υπόψη τους νόμους περί ψευδών δηλώσεων, δηλώνω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Αντιλαμβάνομαι, εφόσον έxω επιλεγεί, να συμμετάσχω (κερδίζοντας ή μη) σύμφωνα με τα παρακάτω, δεν δικαιούμαι καμιά αμοιβή, καμία αποζημίωση και κανένα έπαθλο παρά μόνο εάν κερδίσω τίτλο.

1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.1. Έχω συμπληρώσει το 16ο έτος και δεν έχω ξεπεράσει το 28ο έτος της ηλικίας μου. (Στους Συμμετέχοντες 16 εώς 18 ετών είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση)

1.2. Δηλώνω υπεύθυνα και εγγυώμαι ότι όλα τα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.) που έχω δηλώσει στη Διοργανώτρια αρχή είναι αληθή και ακριβή, δεν έχω κάνει χρήση ψευδωνύμων και διαμένω νόμιμα στην Ελλάδα.

1.3. Δηλώνω ότι δεν είμαι υπάλληλος, συγγενής έως β’ βαθμού ή έχω άλλη επαγγελματική ή προσωπική σχέση με την εταιρεία «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία σχετίζεται με την παραγωγή. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή μου θα θεωρηθεί άκυρη και υποχρεούμαι σε επιστροφή χρημάτων, επάθλων και / ή προϊόντων που έχω κερδίσει.

1.4. Αποδέχομαι ότι, εφόσον κερδίσω χρηματικό ποσό, αυτό υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα μου καταβληθεί από τη «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» μετά την παρακράτηση του φόρου, καθαρό, έξι (6) μήνες μετά το πέρας του Διαγωνισμού στο οποίο θα έχω ανακηρυχθεί νικήτρια/ης. Ενημερώθηκα και αποδέχομαι ότι, τα χρηματικά έπαθλα θα παραδίδονται στους/στις νικήτριες/νικητές από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ή μέσω Τραπεζικής μεταφοράς.

1.5. Η ενεργητική συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό είναι αποκλειστικά απόφαση της Διοργανώτριας ή αντιπροσώπου της και δεν έχω κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης.

1.6. Συμφωνώ ότι, θα τηρήσω όλους τους κανόνες του Διαγωνισμού, καθώς και ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση της Διοργανώτριας ή αντιπροσώπου της, η οποία μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή μου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεώς μου με άλλο διαγωνιζόμενο.

1.7. Οικειοθελώς και με δική μου πρωτοβουλία συμμετέχω στο Διαγωνισμό και δεν έχω,είχα ή θα έχω καμία οικονομική απαίτηση από τη Διοργανώτρια, πλην των χρημάτων/επάθλων που ενδεχομένως να κερδίσω από το Διαγωνισμό στο οποίο θα συμμετάσχω.

1.8. Αποδέχομαι ότι, η συμμετοχή μου (ή μη) στον εν λόγω Διαγωνισμό, αποτελεί αποκλειστικά απόφαση της Διοργανώτριας και δεν έχω δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης. Σε κάθε δε περίπτωση συμμετοχής μου ή μη στο Διαγωνισμό, δεν δικαιούμαι και δεν θα διεκδικήσω τώρα ή στο μέλλον, οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ικανοποίηση για την παραχώρηση των -με τους παρόντες όρους μεταβιβαζόμενων προς τη Διοργανώτριαδικαιωμάτων μου, δεδομένου ειδικά ότι, συμμετέχω στο Διαγωνισμό οικειοθελώς, με δική μου πρωτοβουλία.

1.9. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου στη Διοργανώτρια να μαγνητοσκοπήσει την εικόνα μου σε μέσα αποτύπωσης εικόνας και ήχου (φωτογραφίες, video, κλπ) και να μεταδώσει χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, οπτικοακουστικό μονταρισμένο υλικό που να περιλαμβάνει την εικόνα μου, μέσω της τηλεόρασης (με μετάδοση κάθε μορφής όπως επίγεια, δορυφορική, ψηφιακή, κωδικοποιημένη) ή του διαδικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, για όσο χρονικό διάστημα και όσες επαναλήψεις η Διοργανώτρια κρίνει σκόπιμο για το σκοπό αυτό.

1.10. Δηλώνω ότι, δεν θα έρθω σε επαφή με κανένα Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και δε θα δώσω πληροφορίες σε σχέση με τον Διαγωνισμό σε κανένα τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί ο διαγωνισμός και έως και δώδεκα (12) μήνες μετά την βραδιά του Τελικού Διαγωνισμού. Παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να με κηρύξει έκπτωτη εφόσον έχω αναδειχθεί νικήτρια/ης, αναζητώντας την επιστροφή όσων χρημάτων ή επάθλων ή προϊόντων πιθανότατα έχω κερδίσει.

1.11. Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφιών μουσε περιοδικά ή εφημερίδες, εφόσον αυτό έχει κανονιστεί από τη Διοργανώτρια.

1.12. Αποδέχομαι ότι, η εν τέλει μετάδοση ή μη μέρους ή όλου του Διαγωνισμού, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας και δεν έχω κανένα δικαίωμα ένστασης ή αμφισβήτησης αυτού.

1.13. Η συμμετοχή μου στη βιντεοσκόπηση και μαγνητοσκόπηση του Διαγωνισμού γίνεται με ατομική μου ευθύνη και για οποιασδήποτε μορφής ατύχημα, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

1.14. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου στο Διαγωνισμό καθώς και ότι, βρίσκομαι σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση και αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο της συμμετοχής μου στο Διαγωνισμό.

1.15. Αποδέχομαι ότι, η συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δικό μου ρίσκο. Αποδεχόμενη τους παρόντες όρους συμμετοχής, δηλώνω και βεβαιώνω ρητά ότι, η «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ούτε οποιοσδήποτε συνεργάτης, υπάλληλος, προστηθέν πρόσωπο, εκπρόσωπος, μητρική ή θυγατρική εταιρεία αυτών ή άλλως εμπλεκόμενη στο Διαγωνισμό Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χορηγών, διαφημιζόμενων, προμηθευτών), θα φέρει ευθύνη οποιουδήποτε είδους για τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό ή για τυχόν τραυματισμό, ζημία ή βλάβη μου εκ της συμμετοχής μου. Δηλώνω δε ρητά ότι, δεν θα στραφώ ποτέ, κατά οποιουδήποτε εκ των άνω προσώπων, νομικά ή άλλως, για τη διεκδίκηση οικονομικής ή άλλης αποζημίωσης για τυχόν έξοδα, ζημίες, ευθύνες, απώλειες, κόστη που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων λόγω τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας που τυχόν υποστώ η ίδια, ή οποιοσδήποτε άλλος ή σε περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από την αίτια πρόκλησης των ως άνω. Αποδέχομαι δε ρητά ότι, σε περίπτωση που χρειαστεί και μου ζητηθεί, θα υπερασπιστώ δικαστικά και θα αποζημιώσω τα ως άνω πρόσωπα σε κάθε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, ζημίας, εξόδων ή απώλειας (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και αμοιβών δικηγόρων) οποιασδήποτε φύσης ήθελε υποστούν οι ως άνω, με οποιονδήποτε τρόπο, εξαιτίας της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή της παραβίασης οποιασδήποτε εκ των δηλώσεων και εγγυήσεων που παρέχω αποδεχόμενη/ος τους παρόντες όρους ή της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που παραχωρώ με τους παρόντες όρους στη Διοργανώτρια.

1.16. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν διώκομαι ποινικά και δεν έχω καταδικασθεί για κανένα ποινικό αδίκημα.

1.17. Δηλώνω υπεύθυνα και αποδέχομαι ότι, εφόσον επιλεγώ να συμμετάσχω στο Διαγωνισμό ως οριστική Συμμετέχουσα/ων, θα είμαι διαθέσιμη/ος για την προετοιμασία και τα γυρίσματα του Διαγωνισμού, καθ’ όλο το ορισθέν χρονικό διάστημα παραγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι ανά πάσα στιγμή.

1.18. Αποδέχομαι ότι, οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, οι Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως και οι Κανόνες Συμμετοχής του Διαγωνισμού δύνανται να τροποποιηθούν από τη Διοργανώτρια ανά πάσα στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

2.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2.1. Αντιλαμβάνομαι ότι, η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω Διαγωνισμού, προϋποθέτει την τήρηση 4 συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και τη λήψη εκ μέρους της Διοργανώτριας, ορισμένων μέτρων, που συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς μου (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής μου). Για το λόγο αυτό, παρέχω ρητά ήδη με το παρόν συμφωνητικό προς τη Διοργανώτρια, τη συγκατάθεσή μου και εκχωρώ σε αυτούς το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται εμπορικά οι ίδιοι ή να παραχωρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους, σε ολόκληρο τον κόσμο, την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία μου με τους εξής ειδικότερους τρόπους: Α. με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας μου και της φωνής μου σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. φιλμ, videodiscs, CD – video, CDs, CD-R, tapeslides, φωτογραφίες, holographs, harddrives, cloud, τρισδιάστατες εικόνες κλπ.) Β. με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού, άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσον, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό. Γ. με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα,στο διαδίκτυο (INTERNET). Δ. με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού.

2.2. Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρηθεί ότι αποκτώ πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία μου στο Διαγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται με το παρόν στη Διοργανώτρια, ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3 και 46 του Ν. 2121/93, προς τους οποίους ήδη παρέχεται το δικαίωμα να τα εκχωρήσουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους.

2.3. Εκτός από τη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και της φωνής μου με όλους τους προαναφερθέντες τρόπους, συναινώ και αποδέχομαι την εφαρμογή του συνόλου των Κανόνων Συμμετοχής και όρων διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Ως υποψήφια/ος συμμετέχουσα/ων, δηλώνω κατά συνέπεια ότι, τελώ σε πλήρη γνώση των συνθηκών και περιστάσεων της συμμετοχής μου στο εν λόγω Διαγωνισμό και ότι η παρεχόμενη με το παρόν συναίνεσή μου αφορά και καλύπτει οποιαδήποτε τυχόν επενέργεια των ως άνω κανόνων στην άσκηση των ατομικών μου δικαιωμάτων εφόσον επιλεγώ ως οριστικώς συμμετέχουσα/ων.

2.4. Δηλώνω ότι, τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνομαι δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση της παρεχομένης από εμένα συναινέσεως.

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Η Διοργανώτρια αποκτά το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της εμφάνισης της συμμετέχουσας καθώς και της μεταβίβασης του δικαιώματος αυτού σε τρίτους, για την οποία η τελευταία συναινεί, εκχωρώντας στη Διοργανώτρια και κατά περίπτωση στη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», τιςαναφερόμενες στον όρο 2. εξουσίες, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την έναρξη προβολής του Διαγωνισμού.

4. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στη Διοργανώτρια, και όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στους παρόντες όρους, αφορούν στην επικράτεια της Ελλάδας και της Κύπρου και κάθε άλλης χώρας του κόσμου.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αντιλαμβάνομαι ότι, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου θα περιέλθουν ενδεχομένως σε γνώση μου πληροφορίες, σχετικές με την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής, μη δημοσιοποιηθείσες στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, τυχόν δε κοινοποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω συνεντεύξεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω συγγραφής άρθρων ή βιβλίων ή μέσω δημοσίευσης τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο διαδίκτυο) απαγορεύεται απολύτως. Η απαγόρευση αυτή επιβιώνει και εξακολουθεί να με δεσμεύει για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της παρούσας, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αυτή η λήξη επέλθει. Δεσμεύομαι δε να τηρήσω αυστηρά εμπιστευτικό και να μην αποκαλύψω καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να μη δημοσιεύσω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Διοργανώτριας, οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία αιτήσεως/ επιλογής που θα περιέλθει εις γνώση μας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων ή/και στο Διαγωνισμό, ούτε άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Διοργανώτρια ή το Διαγωνισμό που θα αποκτήσω κατά την περίοδο αυτή.

6. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

6.1. Απαγόρευση συνεντεύξεων. Πριν και κατά την προετοιμασία και τα γυρίσματα του Διαγωνισμού, η Συμμετέχουσα/ων δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανένα απολύτως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά το πέρας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο ή τύπος) προσεγγίσει τους συμμετέχοντες για παροχή συνεντεύξεως, η τελευταία θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διοργανώτρια προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη γραπτή συναίνεση.

6.2. Απαγόρευση αναρτήσεων στο διαδίκτυο. Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Διαγωνισμού, η Συμμετέχουσα δεν επιτρέπεται να «ανεβάζει» στο διαδίκτυο, ειδικότερα δε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Διοργανώτριας, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό (φωτογραφικό, οπτικοακουστικό, ηχητικό κ.α.) αφορά στο Διαγωνισμό, στις συμμετέχουσες, στη συμμετοχή της ή την παραγωγή του Διαγωνισμού συνολικά. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά το πέρας του Διαγωνισμού. Παραβίαση του παρόντος όρου επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής και / ή τυχόν νίκης της Συμμετέχουσας και αξίωση από τη Διοργανώτρια της άμεσης επιστροφής τυχόν επάθλων, προϊόντων ή χρημάτων.

6.3. Ανόρθωση ζημιών. Σε περίπτωση που από την παράβαση, είτε των παρόντων όρων είτε Των Κανόνων, προκύψει ζημία της Διοργανώτριας (ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να επιφέρουν π.χ. καταστροφή τεχνικού εξοπλισμού, μικροφώνων, καθυστέρηση ή ματαίωση γυρισμάτων, προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής φήμης της εκπομπής  και των παραγωγών, προσβολή της αξιοπρέπειας τρίτων όπως άλλων συμμετεχόντων, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, κλπ), η Διοργανώτρια διατηρούν, πλην τουαυτονόητου δικαιώματος αποβολής της Συμμετέχουσας από την παραγωγή, το επιπλέον δικαίωμα να αξιώσουν την αποκατάσταση της επελθούσας εις βάρος τους θετικής ή αποθετικής ζημίας, με την καταβολή αποζημίωσης ποσού ύψους από 30.000,00 – 50.000,00 ευρώ.

6.4. Αποδέχομαι ότι, η Διοργανώτρια δύναται να παραχωρήσει, αναθέσει ή άλλως μεταβιβάσει όλα τα παραχωρούμενα σε αυτή δικαιώματα μου, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου προς τούτο. Ενημερώθηκα δε και αποδέχομαι ότι, απαγορεύεται και θα αντιμετωπιστεί ωσάν μη γενόμενη, τυχόν παραχώρηση ή μεταβίβαση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μου.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα συγκεντρωθούν σε ειδικό φυλασσόμενο χώρο από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνη εκτέλεσης της επεξεργασίας και θα τηρηθούν σε αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποψηφίων του Διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν.2472/1997 καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση του κάθε Συμμετέχων/ουσα καθώς και κάθε άλλο προσωπικό του δεδομένο που τυχόν θα την συνοδεύει, θα αρχειοθετηθούν εκεί. Συγκεκριμένα, για την τήρηση του αρχείου αυτού έχει γίνει νόμιμα γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία υπεύθυνος επεξεργασίας του τηρουμένου αρχείου είναι η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , Διακριτικός Τίτλος:GSMODELMANAGEMENT», σκοπός της τήρησης του αρχείου είναι η συλλογή στοιχείων των προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και δεν υπάρχουν άλλοι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων αυτών. Η Συμμετέχουσα έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και ιδίως αυτά που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ του Ν.2472/97 καθώς και στα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αποδέκτες θα είναι μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα της Διοργανώτριας και κάθε υποκείμενο των δεδομένων, όσον αφορά τα δικά του δεδομένα. Η επεξεργασία δεν θα είναι αυτοματοποιημένη. Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν στο αρχείο θα προέρχονται μόνο από τις ίδιες τις Συμμετέχουσες/οντες και θα περιορίζονται σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν περιληφθεί στην αίτηση /δήλωση υποψηφιότητας και τα τυχόν συνοδευτικά τους. Η/Ο Συμμετέχουσα/ων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της οποτεδήποτε το θελήσει μέχρι την οριστική καταστροφή /διαγραφή τους. Εάν μετά την αποστολή/υπογραφή της αίτησής η/ο Συμμετέχουσα/ων αλλάξει γνώμη, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών της δεδομένων από το αρχείο πριν την ημερομηνία οριστικής διαγραφής του. Η εταιρία θα διαγράψει τα δεδομένα μέσα το αργότερο σε τριάντα ημέρες (30) μέρες από την παραλαβή του εγγράφου αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα πιο πάνω στοιχεία που υποβάλλονται και καταχωρούνται στο πιο πάνω αρχείο, καταστρέφονται /διαγράφονται από το αρχείο, εντός το αργότερο δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν ζητηθεί η διαγραφή τους πιο πριν από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω.